КАКВО Е ТОВА МАТРИЧНО СЪЗНАНИЕ

01/03/2011

Ръководителите на група „Метасинтез“ поискаха информация за това, какво е матрично съзнание и какво представляват, така наречените, Светлинни (ефирни) матрици.
Ето каква информация получихме.

– Всеки човек представлява самопознавателна божествена единица. Всеки от вас е единна интегрирана/цялостна матрица на многостепенното съзнание. Тази единна цялостна матрица се състои от огромно количество подматрици, които постоянно обменят информация помежду си, а също и с обкръжаващата среда, на която те са настроени по вибрации. Тази матрица е като многослоен сладкиш с различни диапазони на вибрации и можете да си представите, че всяка подматрица, влизаща в състава на единната матрица, представлява една от октавите на „музикалния инструмент“, какъвто се явява човека-Дух.

Всяка подматрица има свое звучене и всички те заедно създават уникален звуков код. Единната интегрирана матрица съединява всички октави в единно звучене, нейното управление и действие се осъществява чрез хармоничния резонанс. Ако се натисне примерно нота „до“ от пета октава, при условие, че всички подматрици работят хармонично, то ние ще чуем звученето на нотата „до“ във всички октави.
В по-високите октави на честотите ние резонираме с по-мащабните самосъзнания на планетите, звездите, галактиките и т.н., а вибрирайки на по-ниските честоти, ние можем да общуваме с по-плътните пространства на нашето проявление. В по-плътните светове се появява категорията време. Ако погледнем на въплътения човек-Дух като на цялостна многомерна матрица от светлина, в която всичко е взаимосвързано, то благодарение на строежа на тази матрица, ние можем да съществуваме и преобразяваме тези многомерни светове, в които сме проявени. При това, колкото по-голям диапазон на проявления обхваща нашето съзнание, толкова повече радикални промени можем да направим.

Ние можем да изместваме фокуса на съзнанието си в една област, а можем да обхващаме и няколко диапазона електромагнитни честоти. Ако работим с матриците, които съществуват в областта на по-ниските честоти, възможностите ни са ограничени.

Всички методи за работа на човека над самия себе си и собственото си съзнание са построени на принципа на октавите и се подчиняват на закона за хармоничния резонанс. Всяка наша подматрица притежава собствено съзнание и се явява част от голямото съзнание, проявено както във вертикалната, така и в „хоризонталната плоскост“. Благодарение на сънастройването на съставляващите ни подматрици, всички изменения, които са станали в който и да е вибрационен диапазон, се разпространяват в останалите пространствено-времеви континууми, разположени в другите диапазони на честотите.
Растителният и животинският свят, минералното царство и царството на магмата на нашата планета притежават собствени еталонни матрици на концентрирано съзнание. Техните матрици и матриците на човека постоянно си взаимодействат. Човекът-Дух, въплътен във физическо тяло, принадлежи не само към Висшите сфери на Съзнанието, но и към растителното, животинското и минералното царство. От състоянието и благополучието на тези царства до голяма степен зависи и състоянието на човека. Но човекът със своето съзнание също оказва въздействие върху съзнанието на царствата на природата.

Когато Висшето съзнание започнало да навлиза в ефирното, а след това и във физическото тяло на човека, То се е учило да стикова своето Съзнание с тези низши планетарни съзнания, които участвали във формирането на физическото тяло. Дори да не осъзнаваме тази връзка с всички царства на планетата, то ние пасивно откликваме на тези измененията, които протичат в тях, но не сме способни да създадем за тях по-високочестотен резонанс.

Нещо повече, заради потребителското отношение на човека (занижените вибрации) към природните царства, техните ефирни еталонни матрици са били изкривени. С усвояването от човека на по-плътните пространства, които съществуват в по-ниските вибрации, което се изразявало в пренасянето на фокуса на неговото съзнание в тези пространства, въплътеният човек-Дух постепенно губел връзката със своите високочестотни светлинни матрици, без които по-нататъшната еволюция е невъзможна. Сигналите на тези матрици вече не се възприемали, те затихвали и на ниво РНК/ДНК ставало изкривяване на възпроизвеждането на информацията, а това означава деградация на клетъчно ниво. Така се образували задънени еволюционни разклонения.

Но от време на време Съзнанието на голямото цяло (планетите, звездите, галактиките …) излъчвало концентрирани сигнали (така наречената „игла на времето”) към съподчинените самосъзнаващи единици за възстановяването им от съществуващите в тях матрични изкривявания. Ако самосъзнаващата единица (или вид) успеела да възприеме тези сигнали и да коригира изкривяванията, тя получавала импулс за по-нататъшно развитие.
Единното матрично съзнание на голямото цяло управлява съподчинените самосъзнаващи единици на малките цели.
Матричното съзнание на човека – това съзнанието на неговата монада ли е? Не. Монадата – това е програма за еволюция (еталонна матрица) на определена самосъзнаваща единица, която включва в себе си цялата съвкупност от опит на нейните проявления в различните мерности и светове. Монадата притежава съзнание, което може да ражда други монадически самосъзнаващи единици, т.е. матричното съзнание на монадата възпроизвежда себе подобни матрици с определни качества.

Матричното съзнание на човека било отделено от монадата, това е само едно от направленията за еволюция на монадата в антропологична форма, понеже монадата може да се проявява и в други форми. Зрялата монада, натрупала достатъчно опит от въплъщенията в различни светове и форми, може да ражда други монади. За да възпроизведе себе си във вид на други монади, тя трябва да има съответните енергийни ресурси. При това програмата за еволюция на тези родени/сътворени монади може да се променя в съответствие с натрупания опит.

Например галактическите монади, раждащи звезди с планетарни системи, могат да коригират своята програмата и да възпроизвеждат монади за малките цели, които ще се проявяват на ниво планети. Съответно малката по мащаб монада, събрала опит в проявлението на планетарно ниво, може да придобие нов мащаб и в това си качество да се съедини с родителската монада, усилвайки нейните възможности. В резултат на такава еволюция се появяват също и нови Свръхмонади или групови монади. Това е още един начин за образуването им. Съществуват Свръхмонади/групови монади, които са родени от Големи цели в сравнение с тях (например, монадите на звездите се раждат от галактически монади). Съществуват два процеса – низходящ и възходящ (иневолюция и еволюция). Възходящият път е по-сложен.

Ние питаме: Как да работим с физическото тяло? От равнището на самосъзнаваща единица ли, която управлява съзнанието на това, което ние асоциираме с физическото тяло?

Отговарят ни: Да асоциирате себе си с физическото тяло по принцип е неправилно. Ако постоянно задържате фокуса на своето единно съзнание върху физическото тяло, то всичката енергия ще бъде насочена за задържане и съхранение само на физическата (временната) форма на проявление на съзнанието, а не за неговата еволюция. Помнете, че физическата форма – това е сгъстена светлина, която се възприема от вас в определен ограничен диапазон.

Когато проявявате своето цялостно матрично съзнание, то вие не виждате физическото тяло, а възприемате себе си като структурирана енергия, като многомерен трептящ контур. Ние определяме изкривяванията и нарушенията на този енергиен контур и можем да ги коригираме, именно благодарение на проявяването на вашето цялостно съзнание.

Ако възприемате себе си на по-ниско ниво на съзнанието (фрагментарно), то вие не сте способни да обхванете всички подконтури, цялата съвкупност от съзнания на различните нива. В този случай понякога се образуват, така наречените, „слепи зони“, които се формират при непълното пресичане на разностепенните съзнания. Това може да е свързано с повреда на самата еталонна матрица или с нарушени връзки между подматриците, а също и със залегналите във вас ментални представи.

Например, вие имате собствена представа (на чисто човешко ниво на проявление) за менталното тяло. Работата е там, че ако работим на равнището на цялостното матрично съзнание, то трябва да признаем, че не съществуват нито ментално, нито астрално тяло. Във вътрешността на вашия единен трептящ контур съществуват различни диапазони електромагнитни честоти (определени типове съзнания), които в зависимост от сигналите на вашия мозък (или сърце) резонират с разностепенни вибрации на единното ефирно (енерго-информационно) поле.

Вие сте отворена енергийна система, чиято скорост на еволюция зависи от това, доколко са достъпни за вас различните диапазони на вибрации на това единно поле. Веднага щом вие генерирате сигнал, ограничаващ вашето взаимодействие с това поле (със своите устойчиви мисъл-форми), потокът от постъпваща към вас енерго-информация на това поле се затваря и вашата отворена енергосистема постепенно започва да се „затваря“ и да се „откъсва“ от широкия спектър от вибрационни въздействия на голямото цяло, което някога ви е породило.

Помнете, че съзнанието – това е енергия. И когато вместите своето съзнание във физическо тяло и започнете много дълго да се концентрирате върху него (а човечеството отдавна се занимава с това), вие започвате да живеете в ограничен диапазон вибрации. И вашата връзка с по-високите вибрации отслабва. Съответно, вие не можете радикално да промените това, което възприемате като физическо тяло, а само „кърпите дупки“.

Когато фокусът на вашето съзнание е насочен към отделни органи и системи на физическото тяло, и цялостното матрично съзнание не е включено, самосъзнанието на вашите органи и системите не ви възприема като ръководещо съзнание. Затова те не откликват на призивите ви или вашето въздействието носи ограничен характер.

Ако в ефирните еталонни матрици, по които енергията формира, така нареченото от вас, физическо тяло, има изкривявания, то с тези изкривявания трябва да се работи на по-високи честоти. Без въздействието на честоти от по-високо ниво възпроизводството на клетъчната енергоинформация се забавя и даже се прекратява.

група Метасинтез, 07.07.2010
www.metasintez.ru

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

Connecting to %s

%d bloggers like this: